Garanciális feltételek

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

A. JÓTÁLLÁS

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendeletben foglaltak szerint:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a Kormányrendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a Kormányrendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
B. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A vállalkozás csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a vállalkozás nem köteles a felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

C. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Ptk. alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

Garanciális igény általában az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

-    A  számla egy példánya (másolat is elég).
-    A termékhez mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY (amennyiben létezik).
-    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel.

A csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl. helytelen tárolás, elfagyás, beázás, mechanikai sérülés, elemi kár, elektromos hálózat hibájából bekövetkező sérülés, szándékos rongálás, szakszerűtlen felhasználás, javítási kísérlet nyomai, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvéleménye alapján vállalják a cserét.

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefonszámán vagy a központi szakszervizénél. Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a forgalmazó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék cseréjét.
    
Utánvéttel küldött csomagokat Webáruházunk nem vesz át!

A garanciális oda-és visszaszállítás költségeit minden esetben a vásárló viseli.

Amennyiben nincs külön garancia levél (jótállási jegy), úgy a számlával érvényesítheti a garanciát, melynek általános időtartama 6 hónap, fogyasztói szerződés esetén 2 év. Ha egy termékre jogszabály a garanciát nem teszi lehetővé, a reklamáció jogosságát megvizsgáljuk és lehetőség szerint orvosoljuk.     

A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak érvényesek. Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.  

Garancia (jótállás) érvényességét kizáró okok:
•     nem rendeltetésszerű használat,     
•     átalakítás,   
•     házilagos beszerelés,    
•     számla szabálytalan javítása, módosítása,   
•     nem szakszerű beszerelés (a jótállási jegyet legtöbb esetben csak az arra jogosult  
      beüzemelő, összeszerelő töltheti ki)
•     elemi kár, természeti csapás, egyéb  
•     mechanikai meghibásodás,
•     tudatos rongálás.